Syd Fund Management A/S
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Syd Fund Management A/S, tirsdag den 24. marts 2020 kl. 10.30. Generalforsamlingen afholdes hos Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. 

Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen jfr. vedtægternes § 8, stk. 2. Det kan du gøre ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er tirsdag den 17. marts 2020.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt godkendelse af bestyrelses medlemmernes honorar, jf. § 10, stk. 5.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

1. Lønpolitikken godkendes - både den generelle som for ledelsen.

7. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74 37 33 00 eller mail si@sydinvest.dk. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen.

Stemmeret kan kun udøves for de aktier, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets ejerbog.

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Det fremlagte materiale vil også blive fremsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.


Aabenraa den 05. marts 2020

Bestyrelsen for
Syd Fund Management A/S

Michael Andersen
formand