Forretningsmodel

Formål
Formålet ved Syd Fund Management A/S er at administrere investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger (UCITS og non-UCITS) m.v.

Specifikt er det formålet at administrere:

  • Investeringsforeninger
  • Specialforeninger, herunder placeringsforeninger og pengemarkedsforeninger
  • Professionelle foreninger
  • Hedgeforeninger

Selskabet skal kunne levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område samt kunne foretage kvalificeret porteføljepleje.

Selskabet tilbyder ikke investeringsrådgivning af investorer. Denne opgave varetages af foreningernes distributører.

Forretningsmodel
Forretningsmodellen beskriver selskabets hovedaktiviteter samt de risici, der er forbundet hermed. Herudover indeholder forretningsmodellen en beskrivelse af selskabets politikker og strategier. Forretningsmodellen er udarbejdet med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.”.

Formålet med Syd Fund Management A/S er at levere administrationsydelser til UCITS og non-UCITS m.v. inden for rammerne af lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) eller anden lovgivning som måtte erstatte eller supplere denne.

Selskabet skal sikre, at alle de nødvendige ydelser leveres for de administrerede kunder (foreninger m.v.) på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Selskabet foretager kvalificeret porteføljepleje eller kvalificeret kontrol af porteføljeplejemandater.

Endvidere tilbyder selskabet at medvirke ved markedsføringen af kundernes produkter. For at sikre fleksilitet i selskabets kapacitet er antallet af fastansatte medarbejdere forholdsvis begrænset og selskabet benytter sig i vid udstrækning af eksterne underleverandører.

Selskabet tilbyder ikke investeringsrådgivning til kundernes investorer. Denne opgave er videredelegeret og varetages af kundernes distributører. Selskabet tilbyder at varetage den løbende kontakt med kundernes distributører, herunder afregning af provision.