Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S.

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Syd Fund Management A/S, mulighed for at vælge ét medlem af bestyrelsen i Syd Fund Management A/S. Valget af investorrepræsentant sker i henhold til Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S. Krav til kandidaternes valgbarhed, oplysningskrav i forbindelse med opstilling af kandidatur m.v. fremgår af valgregulativet samt opstillingsformularen.

Indstilling af kandidat
Der opfordres hermed til at indsende eventuelle forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S. For at opstille en kandidat skal der gives en række oplysninger om stilleren og kandidaten i en opstillingsformular med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride hvervet som investorrepræsentant. Krav til kandidater m.v. fremgår af valgregulativet – se nedenfor. Kandidatforslag kan indsendes på mail-adressen si@sydinvest.dk eller pr. brev til Syd Fund Management A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra og med den 9. januar 2024 og skal være modtaget hos Syd Fund Management A/S senest den 30. januar 2024 kl. 16.00.

Enhver stemmeberettiget investor kan opstille en kandidat til valget af investorrepræsentant, ligesom Investor- og forbrugerorganisationer, f.eks. Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet, har adgang til hver især at opstille en kandidat til valget. De UCITS og kapitalforeninger selskabet administrere har også ret til hver især at opstille en kandidat til valget. Investor kan ikke opstille sig selv som kandidat, og hver investor kan kun opstille én kandidat.

Krav til investorrepræsentant

  • Kandidater skal opfylde visse krav bl.a. kravet om fyldestgørende erfaring for at udøve bestyrelseshvervet, samt at de ikke tidligere er straffede og ikke har været under konkursbehandling, betalingsstandsning mv.
  • Kandidater skal i den forbindelse vurderes af Finanstilsynet i forhold til egnethed og hæderlighed (Fit & proper).
  • Kandidater må ikke i kraft af deres stilling eller øvrige hverv have interesser, der kan være i konflikt med selskabets interesser.

Gennemførelse af valget
Er der efter udløbet af opstillingsfristen kun opstillet en kandidat, betragtes den opstillede kandidat som valgt ved fredsvalg.

Er der opstillet mere end en kandidat, skal der gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Efter udløbet af fristen for opstilling af kandidater og før valghandlingsperioden, meddeler Syd Fund Management A/S på www.syd-fund-management.dk, om der skal gennemføres afstemning om valg af investorrepræsentant.

Valghandlingsperiode
Valget afvikles elektronisk i henhold til valgregulativet i valghandlingsperioden, der løber fra den 13. februar 2024 kl. 00.00 til den 20. februar 2024 kl. 23.59. Stemmeafgivelse sker i henhold til valgregulativet og kan alene ske i denne periode. Nærmere information om, hvordan stemmer afgives m.v., offentliggøres forud for valghandlingsperioden på www.syd-fund-management.dk.

Stemmeret ved valg af investorrepræsentanten tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i UCITS og kapitalforeninger som administreres af Syd Fund Management A/S den 5. februar 2024 kl. 23.59 (”Skæringsdatoen”).

Der henvises til valgregulativet for yderligere informationer om valg af investorrepræsentant og selve processen for opstilling af kandidater m.v. samt hjemmesiden www.syd-fund-management.dk.

Bilag:

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S
Opstillingsformular til kandidat