Ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Syd Fund Management A/S, fredag den 22. marts 2024 kl. 9.00. Generalforsamlingen afholdes hos Sydbank, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt godkendelse af bestyrelses- medlemmernes honorar, jf. § 10, stk. 5.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  Forslag fra bestyrelsen:
  1. Lønpolitikken til godkendelse - både den generelle som for ledelsen.
  2. Valgregulativ SFM til godkendelse.
 7. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor og hjemmeside til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen jfr. vedtægternes § 8, stk. 2. Det kan du gøre ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 15. marts 2024.

Aabenraa den 27. februar 2024

Bestyrelsen for
Syd Fund Management A/S

Karin Sønderbæk
formand